Zasady etyki zawodu psychologa
27 wrz 2022

Zasady etyki zawodu psychologa

Post by Serwis S.A.

Wśród najistotniejszych zasad etyki zawodu psychologa wymienić należy:

  • zasadę zachowania tajemnicy zawodowej, obejmującej poufne dane uzyskane od osoby objętej oddziaływaniami psychologicznymi, która obowiązuje nawet po śmierci tej osoby. Z tajemnicy zawodowej psychologa może zwolnić jedynie sąd, w rzeczywiście uzasadnionych sytuacjach, gdy życie i zdrowie tej osoby lub innych osób jest zagrożone, co stanowi wartość nadrzędną,
  • zasadę poszanowania autonomii i podmiotowości osoby objętej oddziaływaniami psychologicznymi, troskę o poszanowanie jej godności, nawet wówczas, gdy badanie psychologiczne ma charakter obligatoryjny, odbywa się w warunkach przymusu (np. w zakładzie karnym) lub dotyczy osoby niezdolnej do samodzielnego wyrażenia woli i podejmowania decyzji,
  • zasadę bezwarunkowej akceptacji człowieka, jednak bez akceptacji niektórych jego zachowań, jeśli są one krzywdzące dla innych,
  • zasadę bezstronności i neutralności wobec systemu wartości jednostki, postaw i poglądów światopoglądowych i politycznych, odmienności kulturowej, wyznawanej religii i duchowej identyfikacji czy orientacji seksualnej, -w wykonywaniu obowiązków zawodowych zasadę staranności, sumienności, dobrego przygotowania profesjonalnego, dbania o wysoką jakość działań psychologicznych,
  • zasadę dobrze pojętej solidarności zawodowej i wzajemnej pomocy w środowisku psychologów,
  • zasadę dążenia do prawdy w badaniach naukowych,
  • zasadę zgodności funkcjonowania zawodowego psychologa i jego funkcjonowania w życiu osobistym, jako że funkcjonowanie środowisku społecznym poza pracą zawodową, opiera się tych samych wartościach i stosunku do innych ludzi, które decydują o funkcjonowaniu w roli profesjonalnej.

Sprawdź też: Psychotesty Bydgoszcz

Tags:

0 Comments

Leave a Comment